Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Συμβούλια Περιοχής  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

’ρθρο 1.: ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Η έδρα του Συμβουλίου Περιοχής  βρίσκεται  μέσα  στα όρια της περιφέρειας που καθόρισε με την απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο και συνεδριάζει όπου και το γραφείο του.
Με απόφασή του το κάθε Συμβουλίου  Περιοχής καθορίζει τον τόπο, τις ώρες λειτουργίας, τον τρόπο επιτήρησης του γραφείου του και τους υπεύθυνους γι αυτήν εφόσον δεν στεγάζεται στο δημοτικό κατάστημα.

Μέχρι τη στέγαση του Συμβουλίου Περιοχής στην περιφέρεια του, καθώς και όταν υπάρχει ειδικός λόγος, αυτό μπορεί να συνεδριάσει σε δημόσιο ή δημοτικό χώρο της περιφέρειας του, που θα γνωστοποιείται έγκαιρα.
Η σφραγίδα του Συμβουλίου Περιοχής κατασκευάζεται από το Δήμο, έχει σχήμα κύκλου και αναγράφει σε εξωτερική περιφέρεια τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, σε εσωτερική το όνομα ή τον αριθμό του Συμβουλίου  Περιοχής, π.χ «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑ »

’ρθρο 2: ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Το Συμβούλιο Περιοχής με προθεσμία οκτώ (8) ημερών από της εκλογή του, συνεδριάζει και εκλέγει τον πρόεδρό του και τον αντιπρόεδρο.

’ρθρο 3: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Οι αποφάσεις των συμβουλίων Περιοχής δημοσιεύονται, όπως και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Για τη δημοσίευση αυτή συντάσσεται αποδεικτικό από υπάλληλο του Δήμου.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου  Περιοχής μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τη συνεδρίαση διαβιβάζει στο δήμαρχο απόσπασμα των πρακτικών του συμβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει κάθε απόφαση του συμβουλίου χωριστά, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης.
Οι αποφάσεις των συμβουλίων των επιτροπών γειτονιάς για τα πιο πάνω αντικείμενα είναι εκτελεστές από τη δημοσίευσή τους σύμφωνα με την προηγούμενη  παράγραφο.
Οι σχετικές διατάξεις για τα κωλύματα συμμετοχής στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου εφαρμόζονται και στα συμβούλια περιοχής.
Οι διατάξεις των άρθρων 148 έως και 154 εφαρμόζονται, αναλόγως, και για τις πράξεις  του Συμβουλίου Περιοχής που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

’ρθρο 4: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Το Συμβούλιο Περιοχής καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της για το επόμενο οικονομικό έτος, αφού προηγουμένως έχει συγκληθεί η συνέλευση Περιοχής σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Το σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση η οποία περιέχει αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αποστέλλεται έγκαιρα στη Δημαρχιακή Επιτροπή έως το τέλος Σεπτεμβρίου.
Η  Δημαρχιακή  Επιτροπή εξετάζει  : ι) αν οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί  από το  δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο περιοχής  και  ii)  αν  οι  δαπάνες  είναι νόμιμες. Η δημαρχιακή επιτροπή  διαγράφει  κάθε  δαπάνη  που  δεν συγκεντρώνει τις πιο πάνω προϋποθέσεις.
Το σχέδιο  προϋπολογισμού εξόδων του Συμβούλιου Περιοχών, όπως τελικά  διαμορφώνεται από τη δημαρχιακή επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου.  Στον προϋπολογισμό του Δήμου περιλαμβάνονται ιδιαίτερα κεφάλαια για κάθε περιοχή γειτονιάς.
Το πιο πάνω σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων Συμβούλιου Περιοχής, αν δεν καταρτιστεί, ή  δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή, καταρτίζεται από αυτήν.
’ρθρο 5: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ   
Ο Δήμαρχος,  με  απόφασή του που δημοσιεύεται σε μια (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα,  μπορεί να μεταβιβάσει αρμοδιότητές του στους προέδρους των Συμβουλίων Περιοχής.
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου   Περιοχής  :
Εκπροσωπεί το Συμβούλιο  Περιοχής.
Εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου .
Μεταβιβάζει στον Δήμαρχο  τα  χρηματικά εντάλματα πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό εξόδων για το Συμβούλιο  Περιοχής, αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί  τα  σχετικά  δικαιολογητικά από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Ασκεί  κάθε αρμοδιότητα που εκχωρείται από τον δήμαρχο.
Μεταφέρει και παρουσιάζει στον δήμαρχο και στα άλλα αρμόδια όργανα του Δήμου τα προβλήματα της περιοχής του.
Συνεργάζεται με τον Δήμαρχο και τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες προκειμένου να προετοιμάσει κάθε θέμα που θα συζητηθεί στο Συμβούλιο  Περιοχής.
Παρακολουθεί την προώθηση από το Δήμο των θεμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του συμβουλίου που έχουν σταλεί σ' αυτόν.
Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα έκφρασης γνώμης για θέματα που ενδιαφέρουν την περιοχή του.
Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Περιοχής αναπληρώνει τον πρόεδρο του συμβουλίου σε όλα τα καθήκοντά του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

’ρθρο 6: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ
1.     Το Συμβούλιο  Περιοχής συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά στους τρεις μήνες, καθώς και όταν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των μελών της ή ο δήμαρχος για σοβαρά ή επείγοντα θέματα. Στις περιπτώσεις αυτές ο πρόεδρος του Συμβουλίου  Περιοχής, είναι υποχρεωμένος να καλέσει το συμβούλιο σε συνεδρίαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης ή λήψης του εγγράφου του Δημάρχου.
2.   Ο πρόεδρος του Συμβουλίου  Περιοχής καλεί το Συμβούλιο  σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση που επιδίδεται σε κάθε μέλος της τρεις (3) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση αυτή αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα.
4.   Σε περίπτωση μη συνεδρίασης του Συμβουλίου  Περιοχής πέραν του τριμήνου, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από αυτό να εκφέρει γνώμη ή να διατυπώσει πρόταση για ορισμένο θέμα μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών.

’ρθρο 7: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1.     Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου   Περιοχής είναι δημόσιες και γίνονται στο κατάστημα του Συμβουλίου  Περιοχής. Του Συμβουλίου  προεδρεύει ο πρόεδρός του και στην περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, ο αντιπρόεδρος.
2.   Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα περισσότερα μέλη του. Στα μέλη υπολογίζεται και ο πρόεδρος.
3.   Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει, με την πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα, να συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών, η σχετική όμως απόφαση (γνώμη ή πρόταση) ανακοινώνεται δημόσια.
4.  Αν μετά από δύο (2) συνεχείς προσκλήσεις το Συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από Τρίτη πρόσκληση και παίρνει αποφάσεις μόνο για θέματα που είναι γραμμένα στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην Τρίτη πρόσκληση πρέπει να υπενθυμίζεται αυτή η διάταξη.
5.     Ο πρόεδρος του Συμβουλίου   διευθύνει τη συζήτηση, φροντίζει με κάθε κατάλληλο μέτρο για την τάξη της συνεδρίασης και μπορεί να διατάξει να αποβληθεί από το ακροατήριο κάθε πρόσωπο που διαταράσσει τη συνεδρίαση.
6. Το Συμβούλιο παίρνει τις αποφάσεις, γνώμες και προτάσεις της με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά.  Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου ή του αντιπροέδρου, αν προεδρεύει. Απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων είναι ο ακέραιος αριθμός που είναι αμέσως μεγαλύτερος από το ένα δεύτερο (1/2) του αριθμού τους.
7. Τα καθήκοντα του γραμματέα του συμβουλίου ασκεί υπάλληλος του .Δήμου που ορίζεται από τον Δήμαρχο.
8. Το Συμβούλιο Περιοχής συζητεί θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη. Έχει δικαίωμα να αποφασίζει ότι ένα θέμα που δεν είναι γρ
 Πηγή

Ο «Καλλικράτης» για το χωριό και τη γειτονιά
Τι ισχύει σήμερα

Γενικές πρόνοιες για την υποστήριξη του χωριού και της γειτονιάς
Δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων διαιρούνται σε Δημοτικά Διαμερίσματα
Τα σημερινά δημοτικά διαμερίσματα μετονομάζονται σε δημοτικές κοινότητες
Οι «Καποδιστριακοί» δήμοι αποτελούνται από Τοπικά Διαμερίσματα στα οποία λειτουργούν συμβούλια εκτός από τις έδρες των δήμων άνω των 1000 κατοίκων
Μετονομάζονται σε Τοπικές Κοινότητες και σε Δημοτικές άνω των 2000 κατοίκων ενώ δημιουργούνται εκεί που δεν υπάρχουν

Σήμερα δεν υπάρχει υποχρέωση για πρόβλεψη συγκεκριμένων ποσοστών του προϋπολογισμού  για την κατανομή των πιστώσεων στις Τοπικές Κοινότητες
Στον προϋπολογισμό κάθε Δήμου προβλέπεται υποχρεωτικό ποσοστό για την κατανομή πιστώσεων στις Δημοτικές και τις Τοπικές Κοινότητες βάση σχετικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σήμερα δεν υπάρχει καθολική διασφάλιση για το ποσοστό της πάγιας προκαταβολής που λαμβάνει κάθε Τοπική Κοινότητα.
Στις Τοπικές αλλά και στις Δημοτικές κοινότητες καταβάλλεται πάγια προκαταβολή από σχετικό κωδικό του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Το ύψος της προκαταβολής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της ΚΕΔΚΕ, στη βάση πληθυσμιακών και γεωγραφικών κριτηρίων
Τι ισχύει σήμερα για τον πρόεδρο του Τοπικού Διαμερίσματος            
  Οι αρμοδιότητες του προέδρου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας

Είναι πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου χωρίς θεσμοθετημένες αρμοδιότητες και ευθύνες
Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα ψήφου για θέματα που αφορούν την κοινότητα.


Ενεργεί πληρωμές με την πάγια προκαταβολή.

Εποπτεύει  τη συντήρηση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας.

Μεριμνά για την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων.

Μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και ανάθεση εργασιών σε περίπτωση άμεσου κινδύνου.

Μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο φωτισμού.

Είναι ο υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της κοινότητας

Είναι αρμόδιος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια ευθύνης του.
Τι ισχύει σήμερα για τα Τοπικά Συμβούλια
Τα συμβούλια δημοτικής/τοπικής κοινότητας

Δεν προβλέπεται θεσμοθετημένη συμμετοχή των Τοπικών Συμβουλίων στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού και Τεχνικού προγράμματος του Δήμου στο κομμάτι που τα αφορά
Συμμετέχουν στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού  και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου 
- Εισηγούνται στην εκτελεστική επιτροπή του δήμου για τις προτεραιότητες τοπικής ανάπτυξης και των αντιστοίχων δράσεων
Δεν έχουν κανένα λόγο για τη λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων κλπ.
Αποφασίζουν την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων και για την άδεια λειτουργίας μουσικής
Δεν έχουν λόγο για τη λειτουργία λαϊκών αγορών, υπαίθριου εμπορίου και πανηγυριών
Προτείνουν τους χώρους λειτουργίας λαϊκών αγορών, υπαίθριου εμπορίου, πανηγυριών με απόλυτη πλειοψηφία των μελών.
Δεν έχουν θεσμικό λόγο για τη χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων σε αδύναμους κατοίκους της περιοχής τους
Με απόλυτη πλειοψηφία και ατιολογημένη γνώμη εισηγείται τη χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους της.
Δεν υπάρχει σήμερα αντίστοιχος θεσμός
Συνέλευση κατοίκων τοπικής κοινότητας

Συνεδριάζει μία φορά το χρόνο τουλάχιστον με καθολική συμμετοχή των κατοίκων και έχει τη δυνατότητα να προτείνει στο δήμο:
 -Την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
- Τη λήψη μέτρων για την προστασία των ηλικιωμένων και των παιδιών
- Τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν
- Την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή της τοπικής κοινότητας

Πηγή Ο «Καλλικράτης» για το χωριό και τη γειτονιά - airetos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου