Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου - για την “Μονάδα Διαχείρισης (προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής και μεταφόρτωσης) Στερεών Μη Επικίνδύνων Αποβλήτων” στην θέση “ΙΛΚΙΖΑ -ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ” της Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα


Μετά από αίτημά μας παραλάβαμε απόσπασμα του πρακτικού σχετικά με την υπόθεση. Παρόλα αυτά δεν μας απάντησαν ακόμα στο ερώτημα για τυχόν εμπλοκή και συγγένεια της εταιρίας με μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου. 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΑΛΜΑ: Περιμένουμε από την Κοινότητα Βαρνάβα να ενημερώσει άμεσα την τοπική κοινωνία για το θέμα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 1/2016 συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1/2016

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

ΘΕΜΑ: «Περί γνωμοδότησης για την μονάδα διαχείρισης (προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής και μεταφόρτωσης) στερεών μή επικινδύνων αποβλήτων, στην θέση “ΙΛΚΙΖΑ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ” της Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος του ΒΑΛΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
 

Στον Βαρνάβα και στο Τοπικό Κατάστημα σήμερα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:30, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την με αριθμό 2/08-02-2016 πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε η νόμιμη απαρτία, σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 5, ήτοι:
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Χαραλαμπία Ασημακοπούλου
Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας

Χριστίνα Αποστόλου
Μέλος Συμβουλίου

Παναγιώτης Τσιμίνης
Μέλος Συμβουλίου

Σεραφείμ Στρατίκης
Μέλος Συμβουλίου

 Ανδρέας Πέτράκος
Μέλος ΣυμβουλίουΣτην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Ηλίας Παναγιώτης, υπάλληλος του Δήμου Μαραθώνος για την τήρηση των πρακτικών.
Ακολούθως η πρόεδρος εισηγούμενη του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε, θέτω υπόψη του συμβουλίου το υπ' αριθμ. 11920/20-01-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής Διέυθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών, με το οποίο μας αποστέλει το αριθμ. 11594/16 έγγραφο με θέμα αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση και ενημέρωση κοινού, για την “Μονάδα Διαχείρισης (προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής και μεταφόρτωσης) Στερεών Μη Επικίνδύνων Αποβλήτων” στην θέση “ΙΛΚΙΖΑ -ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ” της Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος,  και μας καλούν να εκφράσουμε τη γνώμη μας επί της μελέτης.
Καταρχήν θα ήθελε να τονίσω ότι είμαι θετική σε κάθε νέα επαγγελματική δραστηριότητα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως πιστεύω ότι θα ανοίξει ο ασκός του αιόλου και για άλλες τέτοιες δραστηριότητες στο μέλλον. Είναι μια επιχείριση που πιστεύω ότι θα υποβαθμίσει την περιοχή. Έχω επιφυλάξεις ότι δεν πρόκειται τηρηθεί η περιβαλλοντική μελέτη. Σε μικρή απόσταση από την εν λόγω ιδιοκτησία υπάρχει η κεντρική υδροληψία της Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα. Περιμετρικά της ιδιοκτησίας υπάρχουν μόνιμες κατοικίες οι οποίες δεν αναφέρονται στην μελέτη, και  θα επιβαρυνθούν από θορύβους μια τέτοιας επιχείρισης., οπότε διαφωνώ με την εγκατάσταση της.
  Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το λόγο πήρε το μέλος του συμβουλίου Κος Τσιμίνης Παναγιώτης ο οποίος είπε, είναι μια ιδιωτική έκταση στην οποία θα λειτουργήσει μια  επιχείριση ως αποθήκη που δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον διότι δεν θα έχει απόβλητα. Συμφωνώ με την εγκατάσταση της μονάδας διαχείρισης.
Το λόγο πήρε το μέλος του συμβουλίου Κος Στρατίκης Σεραφείμ ο οποίος είπε, η χορήγηση της άδειας αυτής είναι ένα παράθυρο στο μέλλον για να γίνει Βιομηχανική περιοχή στο μέλλον. Διαφωνώ.
Το λόγο πήρε η Κα Αποστόλου Χριστίνα η οποία είπε, εάν τηρούνται  οι νόμιμες διαδικασίες συμφωνώ με την μονάδα διαχείρισης.
Το πήρε ο Κος Ανδρέας Πετράκος ο οποίος είπε, δεν θέλω με τίποτα να υποβαθμεστεί ο Βαρνάβας, ο οποίος θέλει μια ήπια ανάπτυξη. Η φυσιογνωμία του Βαρνάβα πιστεύω δεν επιτρέπει μια τέτοια δραστηριότητα. Διαφωνώ.
  Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, τις λοιπές τοποθετήσεις των συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 Γνωμοδοτεί κατά της Μονάδας Διαχείρισης (προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής και μεταφόρτωσης) Στερεών Μη Επικίνδύνων Αποβλήτων” στην θέση “ΙΛΚΙΖΑ -ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ” της Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος,
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και αναγνώσθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗΧαραλαμπία Ασημακοπούλου

Σεραφείμ Στρατίκης Χριστίνα Αποστόλου Παναγιώτης Τσιμίνης Ανδρέας Πετράκος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΡΝΑΒΑ

Χαραλαμπία Ασημακοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου